Công tác rà soát điều chỉnh Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

11/30/2018 4:18:05 PM

Để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3501/UBND-KT ngày 03/10/2018 về viêc chỉ đọ xây dựng văm bản quy phạm pháp luật về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý đất đai

11/30/2018 1:58:02 PM

Trong những năm qua, công tác quán lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được các cấp, ngành quan tâm trú trọng.

Công tác rà soát điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạnh 2015-2019, áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

11/26/2018 9:24:49 AM

Để kịp thời cập nhập, bổ sung Bảng giá đất và điều chỉnh tên một số tuyến đường, phố thay đổi. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với UBDN các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, bổ sung kịp thời các tuyến đường, phố mới do điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, điều chỉnh tên các tuyến đường, phố có sự thay đổi tên

Kết quả cấp Giấy chứng nhận lần đầu và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

11/23/2018 3:53:51 PM

Thực hiện quy định của Luật Đất đai và các văn bản thi hành, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định cơ chế chính sách trong lĩnh vực đất đai như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận, bồi thường giải phóng mặt bằng và xác định giá đất…

Hoàn thành công tác tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn năm 2018

11/23/2018 3:51:44 PM

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai, tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn năm 2018 theo Kế hoạch số 774/KH-STNMT ngày 17/9/2018.

UBND tỉnh Sơn La phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

11/22/2018 9:13:40 AM

Ngày 15 tháng 11 năm 2018 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2845/QĐ-UBND và quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

xin ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai hoặc trong lòng đất

9/27/2018 11:14:10 AM

xin ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai hoặc trong lòng đất

Triển khai thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá khoanh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

9/24/2018 8:27:32 AM

Nước là tài nguyên vô cùng quý giá, trong đó nước dưới đất được coi là nguồn cung cấp nước chất lượng cho mục tiêu ăn uống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân do có ưu thế hơn về chất lượng so với nước mặt. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nước dưới đất không hợp lý dẫn đến nguy cơ suy giảm cả chất lượng, số lượng. Nắm bắt được yêu cầu quản lý nước dưới đất trong tình hình hiện nay, UBND tỉnh Sơn La đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá kh

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện đã hoàn thành đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La

9/24/2018 8:26:46 AM

Cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện được thực hiện theo qui định tại Điều 12, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ qui định việc lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước là một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ sự ổn định của hồ chứa, không làm ảnh hưởng đến chức năng nguồn nước và không ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.

8/31/2018 4:43:15 PM

Từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 03 cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.