Click vào tên thủ tục để xem nội dung chi tiết

Tên thủ tụcLĩnh vực
Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực)Khoáng sản
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
Đóng cửa mỏ khoáng sảnKhoáng sản
Phê duyệt trữ lượng khoáng sảnKhoáng sản
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.Khoáng sản
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnKhoáng sản
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sảnKhoáng sản
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.Khoáng sản
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sảnKhoáng sản
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sảnKhoáng sản
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnKhoáng sản
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtKhoáng sản
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sảnKhoáng sản
Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sảnKhoáng sản
Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạchKhoáng sản
Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trìnhKhoáng sản
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trìnhKhoáng sản
Thủ tục Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Khoáng sản
Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án Khoáng sản
Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản Khoáng sản
Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnKhoáng sản
12