Click vào tên thủ tục để xem nội dung chi tiết

Tên thủ tụcLĩnh vực
Thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiếtMôi trường
Thủ tục cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thảiMôi trường
Thủ tục sổ đăng ký chủ nguồn thảiMôi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, Phụ hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trường
Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, Phụ hồi môi trường, Phương án cải tạo, Phụ hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sảnMôi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, Phụ hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, Phụ hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, Phụ hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trường
Xác nhận đăng ký Kế hoạch vệ môi trường (Các dự án thuộc Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT )Môi trường
Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phụ vụ giai đoạn vận hành của dự ánMôi trường
Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trườngMôi trường
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiếtMôi trường
Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiMôi trường
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiMôi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).Môi trường
Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản.Môi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trường
Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trườngMôi trường
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)Môi trường
Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự ánMôi trường