Lượt xem: 677

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường. Kế hoạch nhằm tiếp tục Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, xây dựng ý thức tự giác học tập và tuân thủ, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; đổi mới hình thức, phương pháp, tạo bước đột phá về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Theo đó, các nội dung chính sẽ triển khai trong năm 2020 bao gồm:

1. Tiếp tục triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp lĩnh vực được giao quản lý.

Hình thức tuyên truyền: Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ, hội nghị sơ kết, tổng kết và hội nghị công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể; đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở.

2. Tổ chức triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

3. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020, 2021; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân mới được thông qua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; phổ biến cho nhân dân các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm là các quy định của pháp luật về đất đai; bảo vệ môi trường; khoáng sản; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL gắn với giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang về các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ công vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành tài nguyên và môi trường.

5. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là người dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong doanh nghiệp về Luật Đất đai, Bảo vệ Môi trường; Tài nguyên nước; Khoáng sản.

6. Tuyên truyền pháp luật triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

7. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt tại Quyết định số 427/QĐ-STNMT ngày 14/12/2020 của Giám đốc Sở; Các Phòng và Đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra của phòng và đơn vị đã được phê duyệt tại Quyết định số 427/QĐ-STNMT ngày 14/12/2020 của Giám đốc Sở.

8. Tổ chức triển khai thực hiên Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người trong xã hội.

9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính. Trọng tâm là cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

10. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ tuyên truyền miệng, trách nhiệm với công việc.

11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL, nhất là trong tổ chức hỏi đáp, đối thoại chính sách pháp luật; thực hiện đăng tải thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Đây là  nội dung quan trọng cần thường xuyên triển khai thực hiện trong năm 2021 để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường nói chung; Đồng thời góp phần đưa các quy định của pháp luật vào thực tiễn; hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện đúng, đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Hải Nam - Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 589
  • Trong tuần: 7,703
  • Tất cả: 419,344
Đăng nhập